Producenci

Regulamin obowiązujący do 25 grudnia 2014

 

Regulamin Sklepu Internetowego obowiązujący od 25 grudnia 2014

§1 Definicje

„Klient” - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składającą Zamówienie.

„Konsument” - osoba fizyczna dokonująca w ramach Sklepu Internetowego czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego; Kodeks cywilny - oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

Koszyk – oznacza funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

 „Usługobiorca” - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

„Usługodawca”/„Sprzedawca”- oznacza Bartosza F i c a k a, zamieszkałego
w Warszawie 0 2 - 3 9 0, ul. G r ó j e c k a 1 9 4 / 5 6 5, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą VEGASOLUTIONS Bartosz F i c a k,  ul. G r ó j e c k a 1 9 4 / 5 6 5, 0 2 - 3 9 0 Warszawa, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 734-293-54-01, REGON: 141707606, e-mail: kontakt@tradycyjnegolenie.pl

„Umowa sprzedaży” - oznacza każdą umowę, na mocy której przedsiębiorca przenosi lub podejmuje się przeniesienia własności towarów na Konsumenta, a Konsument płaci lub podejmuje się zapłacić cenę.

„Ustawa o podatku od towarów i usług” - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2004.54.535 z późn. zm.).

„Gwarancja” - oznacza dobrowolne zobowiązanie się producenta, udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, które określa jego obowiązki oraz uprawnienia kupującego (Konsumenta), w przypadku gdy towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Gwarancja stanowi podstawę prawną do dochodzenia od gwaranta odpowiedzialności za wadliwy towar.

„Rękojmia” - oznacza tryb dochodzenia odpowiedzialności przez konsumenta od sprzedawcy (przedsiębiorcy) w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego towaru, określony w przepisach kodeksu cywilnego.

„Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.).

„Zamówienie” - oznacza czynność podejmowaną przez Klienta polegającą na wyborze w ramach Sklepu Internetowego określonych produktów, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży produktów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.tradycyjnegolenie.pl jest serwisem prowadzonym przez Bartosza F i c a k a, zamieszkałego w Warszawie 0 2-3 9 0,
  ul. G r ó j e c k a  1 9 4 / 5 6 5, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą VEGASOLUTIONS Bartosz F i c a k,  ul. G r ó j e c k a 1 9 4 / 5 6 5, 0 2 - 3 9 0 Warszawa, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 734-293-54-01, REGON: 141707606, e-mail: kontakt@tradycyjnegolenie.pl
 2. Niniejszy regulamin określa w szczególności zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Klientowi nieodpłatnie, przed zawarciem umowy, w trakcie składania zamówienia oraz w każdym czasie, za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego, w sposób umożliwiający Klientowi jego pobranie, zapisanie oraz utrwalenie poprzez sporządzenie jego wydruku.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu (poprzez zaznaczenie w koszyku aktywnego okienka oznaczonego „Zgadzam się i akceptuję warunki Regulaminu”).
 5. Wszystkie produkty w Sklepie Internetowym są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
 6. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, ceny oraz parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, natomiast stanowią zaproszenie do zawarcia umowy stosownie do treści art. 71 kodeksu cywilnego.
 7. Zakazane jest umieszczanie przez Klienta na stronach Sklepu Internetowego jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje.

§3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sklep Internetowy zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje dotyczące swoich produktów i umożliwia składanie Zamówień za pomocą Koszyka.
 2. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest spełnienie przez Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie aktywnego konta e-mail,
  2. dostęp do komputera PC z systemem operacyjnym oraz do aktualnej wersji przeglądarki internetowej, zapewniającej możliwość korzystania z zasobów sieci Internet, takiej jak: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome lub innych kompatybilnych,
  3. musi być włączona obsługa Java script.
 3. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Klienta w celu utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy, prowadzenia anonimowych statystyk, dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki Cookie lub zablokować umieszczanie plików Cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie zasad przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika zawarto w zakładce „Informacja o plikach cookies” dostępnej pod adresem http://sklep.tradycyjnegolenie.pl/pl/content/17-informacja-o-plikach-cookies.
 4. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne konto Usługobiorcy.
 5. Rejestracja w Sklepie Internetowym oraz korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.
 6. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
  Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, oraz ustawienie hasła.
 7. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail wysyłana jest wiadomość potwierdzająca dokonaną rejestrację Użytkownika.
 8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w każdym czasie. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży i z zachowaniem praw nabytych.
 1. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail kontakt@tradycyjnegolenie.pl. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w indywidualnym koncie Usługobiorcy adres e-mail.
 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem konta Usługobiorcy. Usługodawca usuwa zarejestrowane konto Usługobiorcy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Usługobiorcy.
 3. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia w pełni poprawnego i bezpiecznego działania Sklepu Internetowego i zobowiązuje się usuwać na bieżąco wszelkie zgłaszane nieprawidłowości.
 4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail: kontakt@tradycyjnegolenie.pllub inne jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, ze wskazaniem:
  1. imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego zgłaszającego reklamację,
  2. rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.
  3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 11 powyżej, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. 

 

 

§4 Składanie Zamówień

 1. Złożenie Zamówienia możliwe jest po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego, w szczególności podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane teleadresowe, albo bez konieczności trwałego rejestrowania danych w bazie Sklepu Internetowego – jako „Gość”.
 2. Zarejestrowani Klienci mają możliwość wglądu w historię i szczegóły Zamówień, status realizacji Zamówienia oraz zarządzanie swoimi danymi.
 3. W wyniku rejestracji utworzone zostaje indywidualne konto, z którego Klient może korzystać za pomocą adresu e-mail oraz hasła ustalonego w procesie rejestracji przez Klienta.
 4. Klient może składać Zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. 
 5. Klient dokonuje wyboru rodzaju oraz ilości zamawianych produktów poprzez dodanie ich do Koszyka. Wybór produktów ze statusem „produkt niedostępny” nie jest możliwy do czasu zmiany statusu produktu na „dostępny”.
 6. Klient informowany jest o przedmiocie Zamówienia (rodzaj produktów, ich liczba oraz cena produktów w „Podsumowaniu zakupów”.
 7. W kolejnym etapie Zamówienia, Klient dokonuje wyboru czy złoży Zamówienie jako „Gość”, albo jako zarejestrowany Użytkownik (poprzez zarejestrowanie się albo zalogowanie na uprzednio utworzony profil Użytkownika).
 8. Jeżeli Klient składa Zamówienie jako „Gość”, uzupełnia swoje dane teleadresowe.
 9. Następnie, Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy zamawianych produktów oraz formy płatności.
 10. Na każdym etapie składania Zamówienia, Klient ma możliwość zamiany wprowadzonych danych poprzez użycie przycisku „Wstecz” i odpowiednią edycję informacji zamieszczonych w poprzednim kroku składnia Zamówienia.
 11. Finalizacja Zamówienia (poprzez wybór przycisku „Potwierdzam zakup” – złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty) stanowi złożenie oświadczenia woli Klienta o zamiarze zawarcia umowy sprzedaży produktów wyszczególnionych w podsumowaniu Zamówienia, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
 12. Sklep Internetowy poprzez kontakt e-mailowy lub telefoniczny niezwłocznie poinformuje Klienta o nieprawidłowo złożonym Zamówieniu (w szczególności, gdy podane dane są niekompletne), które uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sklep internetowy ma prawo do anulowania Zamówienia.
 13. Po finalizacji Zamówienia, do Klienta wysyłana jest wiadomość e-mail potwierdzająca przyjęcie Zamówienia, oraz wiadomość e-mail zawierająca informacje dotyczące istotnych elementów Zamówienia.
 14. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta pierwszej wiadomości, o której mowa w ust. 13 powyżej.

§5 Ceny produktów oraz formy płatności

 1. Wszystkie ceny produktów w Sklepie Internetowym podane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają wszelkie podatki jak VAT i cła.
 2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od ceny produktów, wybranej przez Klienta formy płatności oraz sposobu dostarczenia produktu do Klienta i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Cena podana przy każdym towarze prezentowanym w Sklepie Internetowym jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenach produktów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych oraz usuwania wybranych produktów, dokonywania zmian w wysokości opłat za transport, dostawę lub usługi pocztowe, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie wyżej wymienionych zmian.
 5. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Na życzenie Klienta, wraz z podaniem nazwy/firmy oraz numeru NIP, wystawiana jest faktura VAT.
 6. Klient ma możliwość wyboru pomiędzy następującymi formami płatności:
  1. za pobraniem przy odbiorze towaru – płatne gotówką
  2. przedpłata przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na rachunek bankowy:

   mBank nr rachunku: 76 1140 2004 0000 3102 5904 6079

  3. przedpłata przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na ww. rachunek bankowy za pośrednictwem systemu płatności przelewy24.pl
  4. przedpłata w systemie ratalnym mbank raty. Zasady zakupów ratalnych zostały opisane na stronie http://www.mbank.pl/mbank_raty/internetowy/index.html.
  5. przedpłata za pośrednictwem systemu płatniczego payu.pl (do realizacji płatności niezbędne jest posiadanie konta w banku umożliwiającym realizację takich przelewów np. mBank, Inteligo, itp. - pełna, aktualna lista obsługiwanych banków jest dostępna na stronie payu.pl)
  6. przedpłata kartą płatniczą za pośrednictwem systemu płatniczego payu.pl (do realizacji płatności niezbędne jest posiadanie karty płatniczej akceptowanej przez serwis payu.pl np. VISA, MasterCard i inne - pełna, aktualna lista obsługiwanych kart płatniczych dostępna jest na stronach www.payu.pl)
 7. W przypadku wyboru opcji płatności przelewem, płatność powinna zostać dokonana w terminie 7 (siedmiu)  dni od dnia potwierdzenia złożenia Zamówienia. W przypadku braku płatności we wskazanym wyżej terminie Zamówienie zostaje anulowane.

§6 Dostawa

 1. Wykonanie umowy odbywa się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.
 2. Orientacyjny czas nadania przesyłki zawierającej zamawiane produkty wynosi:
  1. 1 dzień roboczy od chwili potwierdzenia Zamówienia, gdy jako formę płatności wybrano pobranie;
  2. 1 dzień roboczy do chwili otrzymania płatności za potwierdzone Zamówienie, gdy jako formę płatności wybrano przedpłatę na konto bankowe (za pomocą przelewu tradycyjnego/przelewy 24.pl/payu.pl).
  3. Orientacyjny czas dostarczenia Zamówienia, w zależności od wybranej przez Klienta formy dostawy wynosi 1 do 2 dni roboczych. Orientacyjny całkowity czas dostarczenia Zamówienia nie powinien przekroczyć 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy i nie może przekroczyć terminu przewidzianego w §6 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
  4. Zamówione produkty dostarczane są Klientowi wedle jego wyboru:
   1. Za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. (kurier Pocztex);
   2. Przesyłką kurierską UPS
   3. Przesyłką kurierską DPD
   4. Przesyłką kurierską X-press City Warszawa.
 3. Koszt dostawy ponosi Klient, zgodnie z cennikiem zamieszczonym poniżej. Klient będzie zwolniony z obowiązku zapłaty za koszt dostarczenia produktów (Koszt dostawy – GRATIS) w przypadku gdy łączna cena zamawianych przez Klienta produktów przekroczy wartości kwotowe podane w cenniku poniżej.

 

 

 

Łączna cena zamawianych produktów

Sposób dostawy i płatności

0-299,99 zł

300,00 - 500,00 zł

Powyżej 500,00 zł

Poczta Polska

przedpłata

8,99 zł

GRATIS

GRATIS

pobranie

14,99 zł

6 zł

6 zł

DPD

przedpłata

14,99 zł

7,85 zł

GRATIS

pobranie

20,99 zł

13,85 zł

6 zł

DPD Sobota

przedpłata

23,00 zł

23,00 zł

GRATIS

pobranie

29,00 zł

29,00 zł

6 zł

UPS

przedpłata

19,99 zł

9,99 zł

GRATIS

pobranie

25,99 zł

15,99 zł

6 zł

X-press City Warszawa

przedpłata

22,00 zł

22,00 zł

GRATIS

pobranie

28,00 zł

28,00 zł

6 zł

 

 1. W momencie przekazania Zamówienia do doręczenia, Klient otrzymuje na swój adres e-mail wiadomość o wysyłce zakupionych towarów wraz z informacją o kurierze i numerze przesyłki. Zarejestrowany Klient w zakładce „Konto” może poprzez kliknięcie na wskazany link śledzić status swojej przesyłki.
 2. Postanowienia Regulaminu zawarte w ust. 2 - 5 powyżej stosuje się do Zamówień dostarczanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Koszt dostarczenia Zamówienia poza teren Rzeczpospolitej Polskiej zależny jest od ilości zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności. W przypadku wysyłki do krajów spoza UE mogą zostać doliczone dodatkowo inne koszty dostawy (np. koszty obsługi celnej), właściwe dla danego kraju. W celu ustalenia ostatecznego kosztu oraz sposobu dostarczenia Zamówienia uprzejmie prosimy o kontakt mailowy przed złożeniem Zamówienia.
 4. Prosimy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub taśmy lub plomby są zerwane, prosimy w obecności kuriera lub listonosza sporządzić protokół szkody. Protokół szkody powinien być sporządzony w dwóch jednakowych egzemplarzach, z których jeden pozostaje u Klienta. Protokół szkody stanowi dowód w postępowaniu reklamacyjnym, jednak nie jest niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.

§7 Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1.  Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu na adres e-mail: kontakt@tradycyjnegolenie.pl lub na adres
  VEGASOLUTIONS Bartosz F i c a k,  ul. G r ó j e c k a 1 9 4/5 6 5, 0 2 - 3 9 0 Warszawa.
 2. Oświadczenie można złożyć przy użyciu formularza zwrotu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu albo w przypadku innej formy zawiadomienia o odstąpieniu zamieścić wszystkie zawarte w nim informacje.
 3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres:
  VEGASOLUTIONS Bartosz F i c a k, 
  ul. G r ó j e c k a 1 9 4/5 6 5,
  0  2 - 3 9 0 Warszawa, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może być dokonany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar powinien być należycie zabezpieczony, tj. być opakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport i chroniący przed ewentualnymi uszkodzeniami mogącymi powstać w czasie transportu.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 5. Konsument ponosi koszty zwrotu zakupionych produktów.
 6. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia, tj. ceny zakupu produktów wraz z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany w Sklepie Internetowym) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wskaże w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego albo adres dla przekazu pocztowego Sprzedawca wg tego wskazania zwróci pieniądze.
 8. Sprzedawca  może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży przez Konsumenta jest wyłączone w przypadkach, w której przedmiotem świadczenia:
  1. jest produkt niefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  4. są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§8 Warunki gwarancji

 1. Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela gwarancji na jakiekolwiek produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt.
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady zarówno:
  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sklep Internetowy może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu Internetowego;
  2. korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 Regulaminu.
 3. Skorzystanie przez Klienta z uprawnień wynikających z gwarancji nie wyłącza możliwości skorzystania przez niego z uprawnień wynikających z rękojmi za wady produktu przewidzianej przepisami Kodeksu cywilnego.

§9 Reklamacje

 1. Właściciel Sklepu Internetowego jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy produkt ma wadę fizyczną lub prawną Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy, tj. dwóch lat od wydania towaru, Klient jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, wedle własnego wyboru:

  a. na adres e-mail: kontakt@tradycyjnegolenie.pl

  b. na adres siedziby Sklepu Internetowego tj.:
  VEGASOLUTIONS Bartosz F i c a k,
  ul. G r ó j e c k a 1 9 4/5 6 5,
  0 2 - 3 9 0 Warszawa.

 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane kontaktowe Klienta, opis wady produktu, datę nabycia produktu, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody oraz prosimy o przesłanie zakupionego produktu wraz z protokołem.
 4. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (np. paragon fiskalny albo faktura VAT) albo inny dowód zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Klient powinien - o ile nie uchybia to uprawnieniom Klienta wynikającym z umowy sprzedaży lub z przepisów prawa - dostarczyć wadliwy produkt bez zbędnej zwłoki w celu umożliwienia dokonania oględzin produktu oraz podjęcia innych czynności mających na celu rozpatrzenie reklamacji. Przesyłki z reklamowanym produktem należy kierować na adres:
  VEGASOLUTIONS Bartosz F i c a k , 
  ul. G r ó j e c k a 1 9 4/5 6 5,
  0 2 - 3 9 0 Warszawa.
 6.  Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 7. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.
 9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 10. Jeżeli  sprzedany produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.
 11. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 12. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 13. Sklep Internetowy zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku uznania przez Sklep Internetowy reklamacji, drogą telefoniczną lub e-mailową zostanie Klientowi wskazany proponowany sposób i tryb postępowania przy jej realizacji. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy także na trwałym nośniku.
   

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

-    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedawcą umowy;

-    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą

-    Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§11 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego jest VEGASOLUTIONS Bartosz F i c a k,
  ul. G r ó j e c k a 1 9 4/5 6 5,
  0  2 - 3 9 0 Warszawa, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 734-293-54-01, REGON: 141707606.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zamówionych produktów do Klienta, oraz w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup , co nie wyłącza odpowiedzialności administratora za przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 3. Każda osoba której przetwarzane dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia. Dane są przekazywane dobrowolnie.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie Sklepu Internetowego. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia przez Klienta.
 2. Data opublikowania Regulaminu:  24 grudnia 2014 r.
Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Facebook

PayPal