Producenci

Regulamin Sklepu Internetowego

§1 Definicje

„Klient” - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składającą Zamówienie.

„Konsument” - oznacza każdą osobę fizyczną, która w umowach objętych niniejszym regulaminem działa w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu.

„Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług” – oznacza Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.68.360 z późn. zm.).

„Usługobiorca” - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

„Usługodawca” - oznacza Bartosza F i c a k a, zamieszkałego w Warszawie 0 2-3 9 0,
ul. G r ó j e c k a   1 9 4 / 5 6 5, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą VEGASOLUTIONS Bartosz F i c a k w Warszawie (02-390), przy ul. G r ó j e c k i e j  1 9 4 / 5 6 5, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 734-293-54-01, REGON: 141707606, tel.: 784 048 900, e-mail: kontakt@tradycyjnegolenie.pl

„Umowa sprzedaży” - oznacza każdą umowę, na mocy której przedsiębiorca przenosi lub podejmuje się przeniesienia własności towarów na Konsumenta, a Konsument płaci lub podejmuje się zapłacić cenę.

„Ustawa o podatku od towarów i usług”  - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2004.54.535 z późn. zm.).

„Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego” – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 z późn. zm.).

„Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.).

„Zamówienie” - oznacza czynność podejmowaną przez Klienta polegającą na wyborze w ramach Sklepu Internetowego określonych produktów, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży produktów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.tradycyjnegolenie.pl jest serwisem prowadzonym przez Bartosza F i c a k a, zamieszkałego w Warszawie 0 2-3 9 0,
  ul. G r ó j e c k a   1 9 4 / 5 6 5, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą VEGASOLUTIONS Bartosz F i c a k w Warszawie (0 3 - 2 9 1), przy ul. G r ó j e c k i e j   1 9 4 / 5 6 5, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 734-293-54-01, REGON: 141707606, tel.: 784 048 900, e-mail: kontakt@tradycyjnegolenie.pl
 2. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Klientowi nieodpłatnie, przed zawarciem umowy, w trakcie składania zamówienia oraz w każdym czasie, za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego, w sposób umożliwiający Klientowi jego pobranie, zapisanie oraz utrwalenie poprzez sporządzenie jego wydruku.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu (poprzez zaznaczenie w koszyku aktywnego okienka oznaczonego „Zgadzam się i akceptuję warunki Regulaminu”).
 4. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, ceny oraz parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, natomiast stanowią zaproszenie do zawarcia umowy stosownie do treści art. 71 kodeksu cywilnego.
 5. Zakazane jest umieszczanie przez Klienta na stronach Sklepu Internetowego jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje.§3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sklep Internetowy zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje dotyczące swoich produktów i umożliwia składanie Zamówień za pomocą koszyka.
 2. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest spełnienie przez Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie aktywnego konta e-mail,
  2. dostęp do komputera PC z systemem operacyjnym oraz do aktualnej wersji przeglądarki internetowej, zapewniającej możliwość korzystania z zasobów sieci Internet, takiej jak: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome lub innych kompatybilnych,
  3. musi być włączona obsługa Java script.
  4. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Klienta w celu utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy, prowadzenia anonimowych statystyk, dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki Cookie lub zablokować umieszczanie plików Cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie zasad przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika zawarto w zakładce „Informacja o plikach cookies” dostępnej pod adresem http://sklep.tradycyjnegolenie.pl/pl/content/17-informacja-o-plikach-cookies.
  5. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne konto Usługobiorcy.
  6. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
   Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, oraz ustawienie hasła.
  7. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail wysyłana jest wiadomość potwierdzająca dokonaną rejestrację Użytkownika.
  8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
  9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w każdym czasie. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży i z zachowaniem praw nabytych.
  10. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail kontakt@tradycyjnegolenie.pl. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w indywidualnym koncie Usługobiorcy adres e-mail.
  11. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem konta Usługobiorcy. Usługodawca usuwa zarejestrowane konto Usługobiorcy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Usługobiorcy.
  12. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia w pełni poprawnego i bezpiecznego działania Sklepu Internetowego i zobowiązuje się usuwać na bieżąco wszelkie zgłaszane nieprawidłowości.
  13. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail: kontakt@tradycyjnegolenie.pllub inne jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, ze wskazaniem:
   1. imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego zgłaszającego reklamację,
   2. rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.
   3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 11 powyżej, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. 

 

§4 Składanie Zamówień

 

 1. Złożenie Zamówienia możliwe jest po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego, w szczególności podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane teleadresowe, albo bez konieczności trwałego rejestrowania danych w bazie Sklepu Internetowego – jako „Gość”.
 2. Zarejestrowani Klienci mają możliwość wglądu w historię i szczegóły Zamówień, status realizacji Zamówienia oraz zarządzanie swoimi danymi.
 3. W wyniku rejestracji utworzone zostaje indywidualne konto, z którego Klient może korzystać za pomocą adresu e-mail oraz hasła ustalonego w procesie rejestracji przez Klienta.
 4. Klient może składać Zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. 
 5. Klient dokonuje wyboru rodzaju oraz ilości zamawianych produktów poprzez dodanie ich do koszyka. Wybór produktów ze statusem „produkt niedostępny” nie jest możliwy do czasu zmiany statusu produktu na „dostępny”.
 6. Klient informowany jest o przedmiocie Zamówienia (rodzaj produktów, ich liczba oraz cena produktów w „Podsumowaniu zakupów”.
 7. W kolejnym etapie Zamówienia, Klient dokonuje wyboru czy złoży Zamówienie jako „Gość”, albo jako zarejestrowany Użytkownik (poprzez zarejestrowanie się albo zalogowanie na uprzednio utworzony profil Użytkownika).
 8. Jeżeli Klient składa Zamówienie jako „Gość”, uzupełnia swoje dane teleadresowe.
 9. Następnie, Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy zamawianych produktów oraz formy płatności.
 10. Na każdym etapie składania Zamówienia, Klient ma możliwość zamiany wprowadzonych danych poprzez użycie przycisku „Wstecz” i odpowiednią edycję informacji zamieszczonych w poprzednim kroku składnia Zamówienia.
 11. Finalizacja Zamówienia (poprzez wybór przycisku „Potwierdzam zamówienie”) stanowi złożenie oświadczenia woli Klienta o zamiarze zawarcia umowy kupna sprzedaży produktów wyszczególnionych w podsumowaniu Zamówienia, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 12. Sklep Internetowy poprzez kontakt e-mailowy lub telefoniczny niezwłocznie poinformuje Klienta o nieprawidłowo złożonym Zamówieniu (w szczególności, gdy podane dane są niekompletne), które uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sklep internetowy ma prawo do anulowania Zamówienia.
 13. Po finalizacji Zamówienia, do Klienta wysyłana jest wiadomość e-mail potwierdzająca przyjęcie Zamówienia, oraz wiadomość e-mail zawierająca informacje dotyczące istotnych elementów Zamówienia.
 14. Umowa kupna sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta pierwszej wiadomości, o której mowa w ust. 14 powyżej.

 

§5 Ceny produktów oraz formy płatności

 

 1. Wszystkie ceny produktów w Sklepie Internetowym podane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają VAT oraz wszelkie inne składniki jak podatki i cła. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Cena podana przy każdym towarze prezentowanym w Sklepie Internetowym jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenach produktów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych oraz usuwania wybranych produktów, dokonywania zmian w wysokości opłat za transport, dostawę lub usługi pocztowe, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie wyżej wymienionych zmian.
 4. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Na życzenie Klienta, wraz z podaniem nazwy/firmy oraz numeru NIP, wystawiana jest faktura VAT.
 5. Zgodnie z treścią przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, podpis Klienta nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.
 6. Klient ma możliwość wyboru pomiędzy następującymi formami płatności:
  1. za pobraniem przy odbiorze towaru – płatne gotówką
  2. przedpłata przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na rachunek bankowy:

   mBank nr rachunku: 76 1140 2004 0000 3102 5904 6079

  3. przedpłata przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na ww. rachunek bankowy za pośrednictwem systemu płatności przelewy24.pl
  4. w systemie ratalnym mbank raty. Zasady zakupów ratalnych zostały opisane na stronie http://www.mbank.pl/mbank_raty/internetowy/index.html.
  5. płatność za pośrednictwem systemu płatniczego payu.pl (do realizacji płatności niezbędne jest posiadanie konta w banku umożliwiającym realizację takich przelewów np. mBank, Inteligo, itp. - pełna, aktualna lista obsługiwanych banków jest dostępna na stronie payu.pl)
  6. płatność kartą płatniczą za pośrednictwem systemu płatniczego payu.pl (do realizacji płatności niezbędne jest posiadanie karty płatniczej akceptowanej przez serwis payu.pl np. VISA, MasterCard i inne - pełna, aktualna lista obsługiwanych kart płatniczych dostępna jest na stronach www.payu.pl)
   

 

§6 Dostawa

 

 1. Wykonanie umowy odbywa się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.
 2. Orientacyjny czas nadania przesyłki zawierającej zamawiane produkty wynosi:
  1. 1 do 2 dni roboczych od chwili potwierdzenia Zamówienia, gdy jako formę płatności wybrano pobranie;
  2. 1 do 2 dni roboczych do chwili otrzymania płatności za potwierdzone Zamówienie, gdy jako formę płatności wybrano przedpłatę na konto bankowe (za pomocą przelewu tradycyjnego/przelewy 24.pl/payu.pl).
  3. Orientacyjny czas dostarczenia Zamówienia, w zależności od wybranej przez Klienta formy dostawy wynosi 1 do 2 dni roboczych. Orientacyjny całkowity czas dostarczenia Zamówienia nie powinien przekroczyć 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy i nie może przekroczyć terminu przewidzianego w §6 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
  4. 1. Zamówione produkty dostarczane są Klientowi wedle jego wyboru:
   1. Za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. paczką priorytetową – koszt dostawy 8,99 złotych;
   2. Przesyłką kurierską UPS – koszt dostawy 18,99 złotych;
   3. Przesyłką kurierską DPD – koszt dostawy 14,99 złotych albo 24,16 złotych w przypadku wyboru doręczenia przesyłki w sobotę.

2. W przypadku, gdy jako formę płatności wybrano pobranie, koszty dostaw wskazane powyżej zwiększają się odpowiednio o 8 złotych.

 1. W momencie przekazania Zamówienia do doręczenia, Klient otrzymuje na swój adres e-mail wiadomość o wysyłce zakupionych towarów wraz z informacją o kurierze i numerze przesyłki. Zarejestrowany Klient w zakładce „Konto” może poprzez kliknięcie na wskazany link śledzić status swojej przesyłki.
 2. Postanowienia Regulaminu zawarte w ust. 2 - 5 powyżej stosuje się do Zamówień dostarczanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Koszt dostarczenia Zamówienia poza teren Rzeczpospolitej Polskiej zależny jest od ilości zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności. W przypadku wysyłki do krajów spoza UE mogą zostać doliczone dodatkowo inne koszty dostawy (np. koszty obsługi celnej), właściwe dla danego kraju, które są poza kontrolą Sklepu Internetowego. W celu ustalenia ostatecznego kosztu oraz sposobu dostarczenia Zamówienia uprzejmie prosimy o kontakt mailowy przed złożeniem Zamówienia.
 4. Prosimy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub taśmy lub plomby są zerwane, prosimy w obecności kuriera lub listonosza sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem Internetowym w celu wyjaśnienia sprawy. Protokół szkody powinien być sporządzony w dwóch jednakowych egzemplarzach, z których jeden pozostaje u Klienta. Protokół szkody stanowi dowód w postępowaniu reklamacyjnym, jednak nie jest niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.

 

§7 Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1.  Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.
 2. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres
  VEGASOLUTIONS Bartosz F i c a k, ul. G r ó j e c k a  1 9 4 / 5 6 5,  0 2 - 3 9 0 Warszawa w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty a także oryginalne opakowanie.
 1. Zwrot zapłaconej przez Konsumenta kwoty zostanie dokonany w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu, wedle wyboru Konsumenta - przelewem lub przekazem pocztowym na wskazane przez Konsumenta konto bankowe.
 2. Koszt odesłania przesyłki nie podlega zwrotowi. Przesyłki wysłane na koszt adresata lub za pobraniem nie są przyjmowane.
 3. Zwracany sprzęt powinien być opakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport i chroniący przed ewentualnymi uszkodzeniami mogącymi powstać w czasie transportu.
 4. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta jest wyłączone w przypadkach, gdy przedmiot Umowy Sprzedaży:
  1.  posiada właściwości określone przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związane z jego osobą, co oznacza produkty, które są produkowane według specyfikacji Konsumenta lub dostosowane są do jego indywidualnych potrzeb, a także produkty nietypowe, przygotowane na szczególne Zamówienie Klienta będącego Konsumentem, nieznajdujące się w standardowo w Sklepie Internetowym.
  2. stanowi świadczenie, które z uwagi na jego charakter nie może zostać zwrócone lub którego przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

 

§8 Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność towaru z umową sprzedaży, w zakresie określonym w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis niezgodności, termin w jakim została stwierdzona, oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia niezgodności.
 4. Reklamacje należy kierować na adres e-mail: kontakt@tradycyjnegolenie.pl lub adres siedziby Sklepu Internetowego tj.:
  VEGASOLUTIONS Bartosz F i c a k w Warszawie (0 2 - 3 9 0), ul. G r ó j e c k a   1 9 4 / 5 6 5. Przesyłki z reklamowanym towarem należy kierować na adres
  VEGASOLUTIONS Bartosz F i c a k, ul. G r ó j e c k a   1 9 4 / 5 6 5, 0 2 - 3 9 0 Warszawa.
 5.  Sklep Internetowy zobowiązany jest do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku uznania przez Sklep Internetowy reklamacji, drogą telefoniczną lub e-mailową zostanie Klientowi wskazany proponowany sposób i tryb postępowania przy jej realizacji. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy także pisemnie.§9 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego jest Bartosz F i c a k, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą VEGASOLUTIONS Bartosz F i c a k  w Warszawie (0 2 - 3 9 0), przy ul. G r ó j e c k i e j   1 9 4 / 5 6 5 , zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 734-293-54-01, REGON: 141707606.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zamówionych produktów do Klienta, oraz w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie. § 10 Postanowienia końcowe

 1. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie Sklepu Internetowego. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia przez Klienta.
 2. Data opublikowania Regulaminu: 22 lutego 2014 r.

 

 


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Facebook

PayPal